رییس بخش امریكای شركت نینتند ویعنی اقایReggie fils_aime قول داد در نمایشگاه اتی E3بازی های مخصوص wii vitality Sensorرا به نما یش در اورند .البته وی از دادن جزییات بیشتر در این زمینه خودداری كرد .هم چنین در بخش دیگری از مصاحبه وی با Kotaku,در جواب سوالی در مورد این كه چرا نینتندو بازی های دیگری مخصوص wii motionplusمعرفی نكرده است. او اعلام كرد كه ان ها بر روی red stel2برای افزایش installed baseوسیله جانبی motionplusحساب ویژه ای باز كرده بودند كه البته این بازی تاخیر خورده و هم اكنونقرار است در سال 2010 به بازار عرضه شود.البته بنا به گفته ی وی علی رغم این موضوع شروع wii motionplusبسیار قوی بوده چرا كه تا كنون بیش از 4 میلیون عدد از این وسیله جانبی توسط نینتندو به فروش رفته است